بعداز ظهر روز چهارشنبه 98/1/21 تعدادی از دانش آموزان کلاس سوم ، جهت فعالیت کتابخوانی به اردوی تشویقی باغ غدیر می روند و از فضای پارک و بازی آنجا استفاده خواهندکرد.