نوآموزان پیش دبستانی روز چهارشنبه 98/1/21 به همراه مربیان خود به باغ غدیر می روند و از فضای پارک و بازی در آنجا استفاده خواهند برد.