روز چهارشنبه 97/12/22 جشنواره "روز همراه با رشد" در دبستان برای پایه های مختلف اجرا می شود.