مسابقه قرآنی نورالمبین (در سطح روخوانی) برای دانش آموزان پایه های چهارم ، پنجم و ششم  در دبستان برگزار شد و به نفرات برتر (اول تا سوم) مسابقه امتیاز تعلق گرفت و جوایزی اهدا شد.

نفرات برتر پایه چهارم:

1- خانم زهرا یعقوبی

2- خانم نرگس رفیعیان

3- خانم نرگس عشقی

نفرات برتر پایه پنجم:

1- خانم زهرا نجارزادگان

2- خانم فاطمه معینی

3- خانم عارفه پورمیری

نفرات برتر پایه ششم:

1- خانم فاطمه انصاریپور

2- خانم ستایش مونسیان

3- خانم بهار حیدری