با نظر به اینکه شهرداری اصفهان تصمیم به جمع آوری دل نوشته های کودکان گروه سنی 7 تا 12 سال با موضوعات تعیین شده در پوستر پیوست را دارد.

دانش آموزان متقاضی، نقاشی و داستان های خود را با شرایط گفته شده تا 30 بهمن ماه با ثبت نام و نام خانوادگی و مشخصات در پشت برگه به دبستان تحویل دهند.

 

دلنوشته کودک