دانش آموزان پایه های اول و دوم روز شنبه 97/11/13 به بازدید از خانه فیزیک می روند.