قابل توجه اولیا و دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم؛  شرایط برنامه پنجمین روز حل مسأله ریاضی در خانه ریاضیات اصفهان به پیوست در دسترس است. علاقه مندان می توانند مطالعه و اقدام کنند.

برنامه پنجمین روز حل مسأله ریاضی