برگه شرایط مسابقه آشپزی مادران گرامی امروز به دانش آموزان تحویل داده شده است. علاقه مندان می توانند پیگیری نمایند.