نمایشگاه جابربن حیان روز یکشنبه 97/11/7 از ساعت 13- 8:30 در دبستان برگزار می گردد. از اولیای محترم دعوت می شود برای بازدید پروژه های دانش آموزان در نمایشگاه حضور یابند.