روز شنبه 97/10/22 دانش آموزان کلاس چهارم همراه با مربیان خود از دبستان ناشنوایان شهید محمدی در رابطه با درس «باغچه ی اطفال» کتاب فارسی خود بازدید خواهند کرد.