دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم روز چهارشنبه  97/10/5  از خانه فیزیک بازدید می کنند و لحظات آموزنده و جذابی را در کنار دوستان خود سپری خواهند کرد.