سرکار خانم دکتر صامتی در روزهای چهارشنبه 97/9/21 و 97/9/28جهت معاینه دندان های دانش آموزان در دبستان حضور یافتند و دانش آموزانی که نیاز داشتند، به دندانپزشک ارجاع داده شدند.