نردبان قرمز- مهارت های زندگی

نویسنده:لورن روبنشتاین

تصویرگر: شلی هنن برگر

مترجم: سارا وطن آبادی

گروه سنی: ب ، ج

موضوع: هیجان ها در کودکان