شاعر: زهرا موسوی

تصویرگر: افروز قلی زاده

موضوع: درخت ها - شعر

گروه سنی: ب ، ج