دانش آموزان پایه های دوم و چهارم روز چهارشنبه  97/9/28  از خانه زیست شناسی واقع در خیابان سعادت آباد بازدید می کنند. دانش آموزان پایه دوم به آشنایی دنیای گیاهان می پردازند و  پایه چهارم با بی مهرگان آشنایی بیشتری پیدا می کنند.