نویسنده: رابرت وود

مترجمان: مهناز فاتحی، محمدرضا هراتی،

زمین شناسی

جانورشناسی

گیاه شناسی