نردبان قرمز- مهارت های زندگی

نویسنده: دبی واگن باخ

مترجم: خورشید همتی آهویی