نردبان قرمز- مهارت های زندگی

نویسنده:جولیا کوک

مترجم: هایده عبدالحسین زاده