از مجموعه کتاب های نردبان-حفظ محیط زیست - چالش های زیست محیطی

 نویسنده: اندرو لنگلی

 مترجم: نیما سلامیان