از مجموعه کتاب های نردبان-حفظ محیط زیست 

نویسنده: نیکی واکر

مترجم:بهرام معلمی