از مجموعه کتاب های نردبان-حفظ محیط زیست 

 

نویسنده: نیکی واکر

 

مترجم:بهرام معلمی