از مجموعه کتاب های نردبان-حفظ محیط زیست 

نویسنده: سالی هیوئیت

مترجم:مریم رضازاده 

گروه سنی: ج

موضوع: بازیافت