جهت آماده سازی پروژه های دانش آموزان برای جشنواره علمی جابربن حیان از دو فایل ضمیمه شده استفاده نمایید.

 

راهنمای والدین برای جشنواره علمی جابربن حیان

 

چیدمان تابلوها و پروژه های علمی در جشنواره علمی جابربن حیان