دانش آموزان کلاس چهارم روز چهارشنبه 97/9/7 از موزه هنرهای تزئینی بازدید خواهند کرد.