نوآموزان پیش دبستانی و دانش آموزان پایه های اول و دوم  روز دوشنبه 97/9/5 برای شرکت در برنامه های کانون پرورش فکری باغ غدیر به همراه مربیان خود به آن مرکز می روند.