کلاس دوم

رتبه 1: ریحانه معینی : 6 کتاب- 300 امتیاز

رتبه های 2: نرگس کامرانیان- فاطمه اخوان- حدیث رضایت-ثنا شریفی-ریحانه سادات امامی-  نیایش ترابی-ضحا میرزا :  5 کتاب 250 امتیاز

رتبه های 3: زهرا سادات بصام- ریحانه انصاریپور- زهرا شیروانی-حدیث سمبلستان-نازنین زهرا بهرامی- زهراسادات سعادت نیا 4 کتاب- 200 امتیاز

 

کلاس سوم

رتبه های 1: فاطمه سادات کاظمی- فاطمه احمدی- فاطمه زهرا یعقوبی:13 کتاب- 650 امتیاز

رتبه های 2: فاطمه سیما یعقوبی: 12 کتاب- 600 امتیاز

رتبه های 3: مریم سادات دردشتی- حنانه سالم- فاطمه ناظمی- فاطمه زهرا حیدری: 8 کتاب- 400 امتیاز

 

کلاس چهارم

رتبه 1: حسنا رنگ آمیز: 16 کتاب- 800 امتیاز

رتبه های 2: زهرا رام پناه-ترنم قاسمی:15 کتاب- 750 امتیاز

رتبه های 3: فاطمه خردمند: 13 کتاب 650 امتیاز

 

کلاس پنجم

 

رتبه 1: فاطمه موسایی: 28 کتاب- 1400 امتیاز

 

رتبه 2: حسنا صالحی خواه: 26 کتاب- 1300 امتیاز

رتبه 3: مهشید سمندری: 25 کتاب- 1250 امتیاز

 

 

کلاس ششم

رتبه 1: فاطمه انصاریپور: 29 کتاب- 1450 امتیاز

رتبه 2: مبینا سهیلیان: 26 کتاب- 1300 امتیاز

رتبه  3: ریحانه یزدچی: 20 کتاب- 1000 امتیاز