اصول کاربردی آموزش مهارت های زندگی

نویسنده: اعظم فاضلی

انتشارات: ارجمند

این کتاب برای یادگیری مهارت های زندگی تدوین شده است و والدین و مربیان تربیتی می توانند با مطالعه آن هر یک از مهارت ها را به کودکان و فرزندانشان آموزش دهند. در برخی از فصل ها فعالیت هایی گنجانده شده است که با اجرای آن می توان مهارت ها را به نحو مؤثرتری به کودکان آموزش داد.