انضباط بدون اضطراب

نویسنده: جودی آرنال

انتشارات: انجمن اولیا و مربیان

این کتاب یک منبع بسیار عالی برای والدین کودکان در تمام سنین است. در ابتدا جودی تاثیر منفی تنبیه را بر رابطه والد فرزند به صورت مستند ثبت و سپس ایده ها و پیشنهاد های بسیاری برای تربیت کودکان، بدون استفاده از هیچ نوع تنبیهی مطرح کرده است. در این کتاب خواننده هم با چگونگی پیشگیری از بروز مشکلات و جنگ و دعوا با کودکان  و هم با کنترل و مدیریت مشکلات در صورت وقوع آن ها آشنا می شود.