انتخابات شورای دانش آموزی برای پایه های سوم تا ششم در روز سه شنبه 97/8/1  در دبستان برگزار گردید.