روز سه شنبه 97/7/24 انتخابات انجمن اولیا و مربیان در دبستان برگزار شد.