دانش آموزان پایه چهارم در روز شنبه 97/7/21 در رابطه با درس مطالعات اجتماعی به محله گردی در محله های اطراف دبستان پرداختند.