دانش آموزان پایه های چهارم ، پنجم و ششم روز چهارشنبه 97/8/2 به همراه معلمانشان جهت صرف صبحانه و برگزاری کلاس در فضای آزاد در باغ غدیر حضور می یابند. برگه رضایتنامه و شرایط این برنامه امروز به دانش آموزان داده شده است، اولیای گرامی لطفا پیگیری نمایید.