با توجه به شمارش آرای انجمن اولیا و مربیان از بین 85 برگ رأی، نتایج انتخابات انجمن اولیا و مربیان به شرح زیر اعلام می شود:

1- جناب آقای حیدری: 63 رأی

2- جناب آقای امان بخش: 57 رأی

3- سرکار خانم ابراهیمیان:45  رأی

4- جناب آقای یعقوبی: 40 رأی

5- سرکار خانم سنبلستان: 37 رأی

6- جناب آقای خردمند :33 رأی

7- جناب آقای یاراحمدیان:30 رأی

8- سرکار خانم کاظمی طبا: 25 رأی

9-سرکار خانم نجارزادگان: 24رأی

10-جناب آقای امامی: 22رأی