روز شنبه 97/7/21 دانش آموزان پایه دوم در رابطه با فصل اول درس علوم خود به باغ غدیر رفته و به همراه معلمین خود به مشاهده و بررسی گیاهان و جانوران پرداختند.