اولیای گرامی لطفاً  "نمون برگ آگاهی از سلامتی" را که امروز سه شنبه 97/7/17 به دانش آموزان داده شده است؛ پر نموده و تا روز شنبه 97/7/21 به دبستان تحویل دهید.