جلسات آموزشی اولیای دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم در تاریخ 97/6/24 و دانش آموزان پایه های دوم و سوم در تاریخ 97/6/25 برگزار گردید.