کلیه دانش آموزان پایه اول  روز یکشنبه 25 / 06 / 97 ساعت 9 صبح برای تمرین سرود در مدرسه حضور یابند.