قابل توجه اولیای محترم دانش آموزان پایه اول

دانش آموزان پایه اول تا 97/6/20 فرصت ثبت نام کتاب های درسی را در سامانه irtextbook.com  دارند.