نام کتاب:شاید فردا نباشه

نویسنده:  محمد میرکیانی

نشر: انتشارات مدرسه

 موضوع کتاب اجتماعی می باشد.