کلیه دانش آموزان پایه اول، سرود خورشید مهربان را حفظ نموده و روز شنبه 27 / 05 / 97 ساعت 9 صبح برای تمرین سرود در مدرسه حضور یابند. متن و فایل صوتی سرود را از لینک های زیر دانلود کنید.

*** نوبت بعدی تمرین روز دوشنبه 5 شهریور 97 ساعت 9 صبح می باشد.***

متن سرود

فایل صوتی سرود خورشید مهربان