قابل توجه اولیای گرامی  جهت شرکت در  مسابقه  نمایشنامه نویسی به پوستر مربوطه مراجعه فرمایید.