قابل توجه اولیای گرامی، مهلت ثبت نام کتاب های درسی تا 97/3/18 می باشد.