به اطلاع خانواده های محترم پایه های سوم، چهارم و پنجم می رساند که کارنامه ترم دوم و پوشه کار دانش آموزان در  روز دوشنبه 97/3/7ساعت 9 صبح  به یکی از اولیا تحویل داده می شود.