به اطلاع خانواده های محترم پایه های اول و دوم می رساند که روز یکشنبه 97/3/6 ساعت 9 صبح کارنامه و پوشه کار ترم دوم دانش آموزان به یکی از اولیا تحویل داده می شود.