امتحان میان پایه ای برای متقاضیان ثبت نام، روز پنجشنبه سوم خردادماه ساعت 9 صبح در دبستان برگزار می گردد.