روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه کارشناسان شهرداری در ارتباط با پسماند و جداسازی آن برای دانش آموزان سوم تا ششم صحبت نمودند.