در روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه مرحله دوم وارنیش فلوراید برای دانش آموزان دوم تا ششم در دبستان برگزار خواهد شد. دانش آموزان لطفاً مسواک و خمیردندان همراه داشته باشند.