جشن پایان سال کلاس آمادگی در روز  شنبه 22/ 02 / 97ساعت 6 بعدازظهر در دبستان برگزار می گردد.