نمایشگاه کارهای فناوری دانش آموزان کلاس ششم در روز سه شنبه 97/2/18 در دبستان برگزار می شود.