دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم در روز شنبه 97/2/8 به همراه مربیان خود به اردویی در محل باغ بانوان ناژوان می روند.